Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Λάρισας

Ανακοινώσεις

 

 

 

 

Διοργάνωση Ομάδας Εστίασης (FocusGroup) με Επιχειρήσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου: LEARN: Προς μια ολιστική μεταμόρφωση των οργανισμών σε εκπαιδευτικούς χώρους εργασίας.

Η Αναπτυξιακή Εταιρία του Επιμελητηρίου Λάρισας, διοργανώνει τη Δευτέρα 22.03.2021 ομάδα εστίασης (focus group) για επιχειρήσεις. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου LEARN: Προς μια ολιστική μεταμόρφωση των οργανισμών σε εκπαιδευτικούς χώρους εργασίας, του οποίου η Αναπτυξιακή Εταιρία του Επιμελητηρίου Λάρισας είναι εταίρος.

Κεντρικό θέμα της ομάδας εστίασης είναι ο ολιστικό μετασχηματισμός ενός εργασιακού χώρου σε ένα χώρο μάθησης.

Η ομάδα εστίασης (focus group) θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας zoom, λόγω των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας του COVID19.

 


 

Διοργάνωση Ομάδας Εστίασης (Focus Group) με Επιχειρήσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου “LEARN: Προς μια ολιστική μεταμόρφωση των οργανισμών σε εκπαιδευτικούς χώρους εργασίας”

 

Το ευρωπαϊκό έργο “LEARN: Προς μια ολιστική μεταμόρφωση των οργανισμών σε εκπαιδευτικούς χώρους εργασίας” (Erasmus+ Βασική Δράση 3: Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμιστικής πολιτικής , 2019, Αρ. Συμφωνίας: 612910-EPP-1-2019-1-CY-EPPKA3-PI-FORWARD), στο οποίο συμμετέχει η Αναπτυξιακή Εταιρία του Επιμελητηρίου Λάρισας έχει ως στόχο τη μετατροπή των εργασιακών χώρων σε χώρους μάθησης. Με αυτό τον τρόπο, επωφελούνται τόσο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, που θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες που αφορούν την εργασία τους καθώς και εγκάρσιες δεξιότητες που τους καθιστούν πιο αποτελεσματικούς και ανθεκτικούς σε αλλαγές στην εργασία και τη ζωή τους, όσο και οι εργοδότες, καθώς μέσα από το LEARN θα δημιουργηθεί μια ισχυρή πιστοποίηση, που θα μετατρέπει τους οργανισμούς τους σε χώρους μάθησης, ευθυγραμμισμένους με τη στρατηγική και τους στόχους που θέτει ο εκάστοτε οργανισμός, με πολλαπλά οφέλη.

Για την επίτευξη των στόχων του έργου διοργανώθηκε ομάδα εστίασης (focus group) για επιχειρήσεις τη Δευτέρα22 Μαρτίου 2021 με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας zoom, λόγω των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας του COVID19. Ο ολιστικός μετασχηματισμός ενός εργασιακού χώρου σε χώρο μάθησης ήταν το κεντρικό θέμα συζήτησης της ομάδας εστίασης στην οποία συμμετείχαν 8 επιχειρηματίες από διαφορετικούς κλάδους.

Τα ευρήματα από τη συνάντηση θα συγκριθούν και θα αναλυθούν στην επόμενη φάση υλοποίησης του έργου σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των ομάδων εστίασης εργαζομένων και των ομάδων εστίασης εργοδοτών από τις υπόλοιπες χώρες-εταίρους (Κύπρος, Γαλλία, Ισπανία και Αυστρία). Η ολοκληρωμένη έκθεση των αποτελεσμάτων των ομάδων εστίασης (focus group) θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2021 και θα διατεθεί σε ενδιαφερόμενες ομάδες-στόχους.